Disclaimer

Aansprakelijkheid inhoud

Univé streeft ernaar dat de informatie op deze website of de anderszins langs elektronische weg aangeboden informatie actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Univé aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in deze informatie, anders dan in geval van gebleken opzet of grove nalatigheid.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan de op deze website of anderszins langs elektronische weg gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé. Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukken brochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.